FRIA KONSTSKOLAN

Bakgrund

Fria Konstskolan är en skola specialiserad på måleri. Den är belägen i Kabelfabriken, ett centrum för många olika kulturella aktiviteter i Helsingfors.Skolan grundades 1935 av Maire Gullichsen, en betydelsefull finländsk kulturpersonlighet och mecenat, som under en lång tid var verksam inom modern och samtida konst. Drivkraften var ett behov av alternativ till Konstakademien. Konstlivet på 1930-talet hade stagnerat och nationalistiska värderingar bidrog till en isolering som hindrade inflytelser från den europeiska modernismen att nå Finland. Fria Konstskolans syfte var att introducera modernismen i finsk konstundervisning. Skolan kom på så vis att kraftigt bidra till att denna rörelse blev känd och accepterad här. Modell till skolan togs efter den franska Académie libre-undervisningen, och den är idag högt respekterad för sin goda akademiska standard.

Skolan har valt att förbli oberoende av den reglerade och offentligt styrda konstundervisningen. Den representerar en unik form av specialiserad konstutbildning i Finland.

Ansökan

Ca.25-30 nya studenter antas varje läsår genom ett inträdesprov, i form av en två veckor lång kurs i maj. Antagning baseras på visad förmåga under kursen. Detta innebär att den sökandes konstnärliga potentialitet utvärderas utan särskild tonvikt på tidigare formell utbildning. Efter det första året erbjuds de mest begåvade och för konstnärskapet allvarligt inriktade eleverna att fortsätta studierna i ytterligare tre år. Efter de genoförda fyra-åriga studierna delas ett diplom ut, som ger den utexaminerade rätt att ansöka om medlemskap i Målarförbundet, den officiella intresseorganisationen för professionella bildkonstnärer i Finland.

Undervisningen

Syftet med skolan är att ge en heltäckande utbildning i måleri. Målet är att ge kunskap, och erfarenhet samt uppmuntra till det mod som krävs av en självständig, professionell konstnär.

Det första akademiska året ägnas åt studier i teckning, måleri och färganalys, huvudsakligen utgående från levande modell. Det andra läsåret består av allmänna studier och teoretisk utbildning i måleriets teknik. Det är också en tid av självreflektion och mognande. Under det tredje läsåret uppmuntras eleverna att arbeta mer självständigt för att söka sitt eget personliga uttryck. Man bekantar sig även med teman gällande konst och miljö eller något annat område aktuellt i samband bildkonst. För studierna under det fjärde läsåret kan varje elev välja en personlig handledare bland professionella konstnärer. Under detta år förbereder eleverna sin examensutställning. Teoretiska frågor behandlas som en integrerad del av studierna och föreläsningar i konsthistoria ordnas regelbundet.

Utländska studenter

Det finns ingen permanent stipendiesystem för utländska studeranden. De antas till skolan enligt samma villkor som de finländska. Förfrågningar kan riktas till CIMO (Centret för internationellt personutbyte) PB 343, 00531 Helsingfors, Finland.

Publikationer

Fria konstskolans publikationsverksamhet inleddes 1978, då Josef Alberts banbrytande verk Interaction of Color översattes till finska och publicerades i samarbete med konstnären själv. Den entusiasm och det intresse som denna bok väckte, uppmuntrade skolan att fortsätta sin förlagsverksamhet med flera intressanta verk inom bildkonstens område.