Kouluun hakeminen

Scroll down for English

Haku on nyt avoinna kevään 2022 valintakurssille. Kurssilta opiskelemaan valitut aloittavat taidemaalarin ammattiopinnot syksyllä 2022.

Täytä ilmoittautumislomake

Viimeinen ilmoittautumispäivä on ma 2.5.2022.


Vapaan Taidekoulun opiskelijaksi haetaan maksullisella valintakurssilla. Opiskelijat valitaan kurssin töiden ja työskentelyn perusteella ensimmäiselle vuosikurssille, jolla vuosittain aloittaa n. 25 opiskelijaa.

Ensimmäisen vuosikurssin keväällä opiskelijoista noin puolet valitaan jatkamaan koulussa toiselle vuosikurssille ja taidemaalariksi valmistavaan kokonaisuudessaan nelivuotiseen koulutukseen. Vapaasta Taidekoulusta valmistuu vuosittain n. 10-13 taidemaalaria.

Syksystä 2022 lähtien Vapaan Taidekoulun taidemaalariopiskelijoille kertyy myös Novian avoimen ammattikorkeakoulun opintopisteitä.

Huom! Jos olet syntynyt vuonna 2005 (tai 2004) ja päättänyt peruskoulusi keväällä 2021 tai sen jälkeen, sinua todennäköisesti koskee laajennettu oppivelvollisuus. Vapaassa Taidekoulussa ei voi suorittaa oppivelvollisuutta, mutta myös laajan velvollisuuden piirissä olevat voivat opiskella Vapaassa Taidekoulussa tietyin erityistoimin. Pyydämme vuonna 2005 tai sen jälkeen syntyneitä hakijoita ja/tai heidän huoltajiaan olemaan yhteydessä hallintojohtaja Meri Karppaseen ennen päätöstä hakea Vapaaseen Taidekouluun: meri.karppanen(at)vapaataidekoulu.fi / 040 9010 320.

Valintakurssi

Seuraava viikon mittainen valintakurssi järjestetään 16.–20.5.2022 Kaapelitehtaalla Helsingissä. Kurssin hinta on 215 euroa. Kouluun ei voi hakea osallistumatta valintakurssille. Valintakurssipäivät ovat kestoltaan n. klo 9–15 tai 10–16. Tarkka aikataulu vahvistuu lähempänä ajankohtaa.

Valintakurssilla tehdään maisemamaalausta ja sen ohjaajina toimivat koulun rehtori Elina Merenmies sekä kahdesta kolmeen muuta kuvataiteilijaa, joiden nimet julkaistaan myöhemmin.

Hakuohjeet

 • Täytä hakulomake: Ilmoittautumislomake Vapaan Taidekoulun ammattiopintoihin ma 2.5.2022 mennessä.
 • Maksa kurssimaksu (215 €) laskulla, jonka saat sähköpostiisi.
 • Tee ennakkotehtävä, ks. tarkemmat ohjeet alla. Tuo ennakkotehtävä mukanasi valintakurssin ensimmäisenä päivänä.
 • Saat työskentelyohjeet kurssin ensimmäisenä päivänä koululla. Portfoliota ei tarvita.

Ennakkotehtävä 2022:

Täydellinen hetkeni

Täydellisyyttä ei ole ihmisessä eikä ihmisen tekemisissä, mutta maalari tavoittelee täydellistä siitä huolimatta. ”Taideteoksen tehtävä on herkistää mielemme, palauttaa mieleemme muistot täydellisyyden hetkistä.” – Agnes Martin, Hiljaisuus taloni lattialla

Miten tunnistaa omat täydelliset hetkemme maalauksessa? Milloin lopettaa, milloin teos on valmis? Onko teos koskaan valmis? Näitä asioita miettivät kaikki maalarit, ja nyt tehtävänä on löytää siihen ainakin yksi vastaus.

Tee maalaus, joka kuvastaa sinun omaa täydellistä hetkeäsi.

Tekniikka: vesiväri, tempera, guassi tai akryyli. Aihe vapaa.
Koko: A3

Ennakkotehtävät tuodaan mukana valintakurssille ja ne kerätään ensimmäisen valintakurssipäivän aamuna.

Ohjeet valintakurssille 2022

Saapuminen

Käynti koulun tiloihin Kaapelitehtaalle on osoitteesta Tammasaarenkatu 2, DEF-portaasta. Olemme ensimmäisenä päivänä sinua vastassa puoli tuntia ennen kurssin alkua. Varaudu pitämään tavarasi koko päivän mukanasi!

Kurssin sisältö

Kurssilla tehdään pääasiassa maisemamaalaustehtäviä. Työskentely tapahtuu ulkona. On syytä varustautua sateen varalta veden pitäviin vaatteisiin.

Välineet

 • Paperit sisältyvät kurssin hintaan
 • Ota mukaasi hiiltä ja sen lisäksi joko vesivärit, guassit tai akryylivärit. Öljyvärien käyttö on kielletty.
 • Ota mukaasi taustapahvi (60 cm x 80 cm), jolle kiinnitetään teipillä paperit, joille tehtäviä työstetään. Pahvin tulee olla sellainen, että se ei mene heti muhjuksi, jos vaikka lasket sen hetkeksi kosteaan maahan, mutta toisaalta sen verran kevyt, että jaksat kantaa sitä mukanasi.
 • Ota mukaasi myös lasipurkki vettä varten, suihkepullo ja sieni, maalarinteippiä ja luonnoslehtiö tai -paperia sekä säämiskä ja fiksatiivia hiilityöskentelyä varten.

Kurssipalaute

Valintakurssin jälkeen ei anneta erillistä palautetta tai kritiikkiä. Opettajat antavat kritiikkiä kurssin aikana.

Valinnat ja niistä tiedottaminen

Kaikille valintakurssille osallistuneille ilmoitetaan kurssin tulokset omalta osalta viimeistään 31.5.2022. Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 30.6.2022.

Turvallisuus pandemia-aikana

Valintakurssilla noudatetaan sen aikana vallitsevia turvallisuusmääräyksiä. Julkaisemme tarkemmat ohjeet lähempänä kurssin ajankohtaa.

Applying to the school

You can apply to the Free Art School with a paid admission course. The study language of the school is Finnish, but you don’t have to have fluent Finnish to study with us. During the years we’ve had many students complete the studies while learning Finnish.

Students are selected for the first study year on the basis of an admission course. An average of 25 students start studying at the Free Art School each year.

In the spring of the first year, about half of the students are selected to continue in the school for the second year – and for the full four-year training to be a painter.

About 10–13 painters graduate from the Free Art School yearly.

Starting from autumn 2022 the students of Free Art School gain also study credits of Novia open UAS.

Admission course

The next admission course will take place from 16th until 20th May 2022 at the Cable Factory in Helsinki. The price of the course is 215 euros. It is not possible to apply to the school without attending the admission course. Course days last about 6 hours per day, from approximately 9 am to 3 pm, or 10 am to 4 pm. The final schedule is published before the course starts.

The admission course will concentrate on landscape painting and is supervised by the school’s headmaster Elina Merenmies and painters, teachers Siiri Haarla and Pauliina Turakka Purhonen.

Application instructions

 • Fill in the application form: Ilmoittautumislomake Vapaan Taidekoulun ammattiopintoihin latest by Monday May 2nd.
 • Pay the course fee (€ 215) in full using the invoice you will receive in your email.
 • Complete the pre-assignment, see more detailed instructions below. Bring the pre-assignment with you on the first day of the admission course.
 • You will receive work instructions on the first day of the course at school. No portfolio is required.

Pre-assignment 2022

My perfect moment

There is no perfection in man or in what man does, but the painter reaches for perfection nonetheless.

”To make works of art that stimulate sensibilities and renew moments of perfection an artist must recognize the works that illustrate his own moments of perfection.”

– Agnes Martin, The silence on the floor of my house

How to identify our own perfect moments in painting? When to stop, when is a painting ready? Is it ever ready? These are the things all painters have been thinking about, and now the task is to find at least one answer to it.

Make a painting that reflects your own perfect moment.

Technique: watercolor, tempera, gouache or acrylic. Subject is free.

Size: A3

Preliminary assignments are brought to the admission course and are collected on the morning of the first day of the course.

Instructions for the admission course 2022

Arrival

Free Art School is located at the Cable Factory, Helsinki.  The School’s address is Tammasaarenkatu 2, stairway DEF. We will meet you downstairs half an hour before the course start on the first course day. Please be prepared to keep your stuff with you all day!

Content of the course

The course mainly concentrates on landscape painting assignments. Work takes place outdoors. Please be sure to prepare for rainy weather with waterproof clothing.

Artists’ equipment

 • Papers are included in the course price
 • Bring charcoal and one or more of the following: watercolors, gouaches or acrylic paints. The use of oil paints is prohibited.
 • Bring a backing cardboard (60 cm x 80 cm) with tape to secure the papers on which the tasks are to be processed. The cardboard should sturdy enough to be able to take some humidity for example from placing it on moist ground for a while, but on the other hand light enough that you can carry it with you during the course.
 • Also bring a glass jar for water, a spray bottle and sponge, masking tape and sketch pad or paper, as well as chamois and fixative for charcoal work.

Course feedback

No separate feedback or critique will be given after the admission course. Teachers give critique during the course.

Selection and communication

All participants in the selection course will be notified of the course results on 31 May 2022 latest. The place of study must be accepted no later than 30 June 2022.

Safety during a pandemic

The admission course follows the current safety regulations. We will publish more detailed instructions closer to the time of the course.